Glenstrup Sø

Dyb tunneldals-sø

Glenstrup Sø er 4-5 kilometer lang og ligger i øst-vestlig retning, hvilket gør søen meget vindfølsom. Søen har dog 3 odder der gør det muligt at fiske fra båd, næsten lige meget hvor vinden kommer fra. Men det er naturligvis bedst, hvis den kommer fra en nordlig eller en sydlig retning. Søen er lavvandet i Søhalsen – afløbet mod vest – mens den er dybere og mere stenet mod øst. Pas på at du ikke går på grund på Glenstrup Odde, som går meget langt ud, før den forsvinder i dybet.

Glenstrup sø er en del af Skals å’s vandsystem. Den ligger i en lang tunneldal, der strækker sig fra egnen lige syd for Mariager Fjord ved Kastbjerg, gennem Glenstrup sø til Tjele Langsø i vest. Dalen er skabt af strømmende smeltevand under istidens kilometertykke isdække, der har gravet søen ud i de omgivende morænebakker. Glenstrup sø er den største sø i Nordjylland (384 ha) og er samtidig en af Danmarks dybeste søer med en maksimaldybde på ca. 35 meter.

Grundvandet bryder frem som kilder og væld mange steder på skrænterne mod søen samt langs søbredden. Fænomenet skyldes vandbevægelser fra bakkedragene omkring søen, kombineret med vandstandsende lerlag i undergrunden. Ud over de kendte helligkilder Marekilde og Torekilde i Glenstrup findes hundredvis af store og små kilder omkring søen. Når søen er islagt viser våger langs bredden, at kilderne også findes på søens bund. Kildevandet er 7-8 grader varmt året rundt.

Glenstrup_So_988_x_XXX-003

 

Søørred

Danmars største søørred er taget i Glenstrup Sø i 1987. Den blev taget på en dybtgående Rapala i søens østlige ende en tidlig morgen. Søørrederne, som jager smelt i søens frie vandmasser, kan træffes noget nær overalt. Bedst er fiskeriet forår og efterår, hvor fiskene jager overalt.

Mest kendt er dog stykket mellem de to pynter, som næsten deler søen midt over i en østlig og en vestlig del. Ved den nordlige pynt findes søens dybeste sted. Generelt er der størst chance for at fange en søørred i søens østlige ende, hvor søen er op til 35 meter dyb.

Glenstrup_So_988_x_XXX-016

 

Gedde

Du kan være heldig at fange meget store gedder i Glenstrup Sø. Gedderne holder gerne til i rankegrøden på lidt lavere vand nær land. Efter gydningen i maj er de i regelen lettest at finde i søens vestlige ende, men kan træffes overalt nær sivbræmmerne. Den øvrige del af året er spredt over hele søen.

Glenstrup_So_988_x_XXX-027

 

Aborre

Glenstrup Sø har en meget fin bestand af aborrer. For mange år siden lavede Poul Thomsen en udsendelse om isfiskeri efter aborrer for Danmarks Radio, som blev optaget på isen på Glenstrup Sø. Aborrerne holder gerne til over søens stenede grunde og rev, hvor de i lighed med ørrederne jager smelt. Hen på sommeren træffer man dem ofte i kanten af rankegrøden, hvor de jager årsyngel af skaller, brasen – og aborrer!

Glenstrup_So_988_x_XXX-012

 

Helt

Glenstrup Sø har desuden en flot bestand af helt. Heltene holder til i søens østlige ende og du skal nok på isfiskeri, hvis du ønsker at fange en helt. Men så kan du også være næsten sikker på at fange en flok aborrer. Der er dog efterhånden langt mellem isvintrene.

Glenstrup_So_988_x_XXX-011

 

Isfiskeri

Det sker at der kommer is på søen og så gælder det om at finde de gode steder. De fleste isfiskere på Glenstrup Sø er da at finde ved søens sydøstlige ende, hvor der findes en parkeringsplads lige ved hjørnet af søen. Som oftest vil der være andre lystfiskere på søen, når der er noget at komme efter. Og bare rolig, der er plads nok til alle.

Husk at isen skal være over 13 cm tyk, før du må gå ud på den. Og der skal faktisk også være et skilt, hvor der står at “isen er sikker”. Hvis det er så heldigt, at der er is på søen, så kan du fange store flotte aborrer og helt på Glenstrup Sø. Måske er du også heldig at fange en gedde. Danmarks største gedde blev taget i december 1953 af en isfisker, dog ikke på Glenstrup Sø.

Husk øksen…

Glenstrup_So_988_x_XXX-020

 

Et par links

Et par informative web-sider om Glenstrup Sø:

Lystfiskeri i Østjylland: Klik her
Natur-turist Nordjylland: Klik her
Glenstrup Sø Lodsejerforening: Klik her

Glenstrup_So_988_x_XXX-024